Saipa Karaj
4
0
Minerva Punjab
2. Half
February 12, 2019, 14:40

Similar matches

Esteghlal Khuzestan

Saipa Karaj

August 20, 2015, 14:45

Saipa Karaj

Saba Qom

November 8, 2013, 12:00

Saipa Karaj

Sanat Naft

May 16, 2019, 19:00

Saipa Karaj

Paykan Tehran

December 15, 2016, 11:30

Siah Jamegan

Saipa Karaj

October 31, 2015, 11:30

Pars Jam Bushehr

Saipa Karaj

February 2, 2018, 13:45

Naft Masjed Soleyman

Saipa Karaj

March 14, 2019, 12:30

Saipa Karaj

Gostaresh Foulad

February 16, 2014, 12:00

1 : 0

Tractor Sazi

Saipa Karaj

August 17, 2018, 17:15

2 : 1

Paykan Tehran

Saipa Karaj

April 29, 2017, 13:30

Sanat Naft

Saipa Karaj

December 8, 2016, 12:00

Esteghlal Khuzestan

Saipa Karaj

May 11, 2019, 19:00

1 : 1

Damash Gilan

Saipa Karaj

January 29, 2019, 13:30

1 : 1

Saipa Karaj

Esteghlal Khuzestan

November 30, 2018, 12:45

1 : 0

Saipa Karaj

Rah Ahan

December 31, 2015, 11:30

1 : 0

Saipa Karaj

Pars Jam Bushehr

August 24, 2018, 17:45

0 : 2

Zob Ahan

Saipa Karaj

April 30, 2019, 14:30

Foolad Khuzestan

Saipa Karaj

September 10, 2016, 14:20

Saipa Karaj

Sepahan Esfahan

April 18, 2019, 16:30

1 : 0

Sanat Naft

Saipa Karaj

December 7, 2018, 13:00

Saipa Karaj

Malavan Bandar Anzali

April 3, 2015, 12:30

1 : 0

Saipa Karaj

Machine Sazi

May 4, 2017, 13:30

1 : 1

Nassaji Mazandaran

Saipa Karaj

September 28, 2018, 15:45

1 : 0

Saipa Karaj

Naftoon Teheran

April 7, 2017, 13:00

Saba Qom

Saipa Karaj

April 11, 2014, 14:30

2 : 0

Sepidrood Rasht

Saipa Karaj

February 23, 2018, 12:30

Saipa Karaj

Pars Jonoubi Jam FC

November 10, 2017, 11:30

Naft Masjed Soleyman

Saipa Karaj

March 14, 2019, 13:30

Saipa Karaj

Saba Qom

October 27, 2015, 12:00

Gostaresh Foulad

Saipa Karaj

December 27, 2015, 11:00

1 : 0

Saipa Karaj

Padideh Khorasan

January 25, 2018, 12:00

Saipa Karaj

Gostaresh Foulad

July 30, 2015, 15:05

Saipa Karaj

Gostaresh Foulad

August 14, 2014, 13:30

Tractor Sazi

Saipa Karaj

October 20, 2015, 12:30

0 : 1

Saipa Karaj

Esteghlal Khuzestan

December 1, 2016, 11:30

2 : 3

Zob Ahan

Saipa Karaj

August 22, 2019, 15:45

2 : 3

Saipa Karaj

Esteghlal Khuzestan

January 5, 2018, 13:00

Saipa Karaj

Padideh Khorasan

May 5, 2019, 15:45

Saipa Karaj

Nassaji Mazandaran

March 28, 2019, 13:15

Saipa Karaj

Zob Ahan

August 9, 2018, 18:00

Saipa Karaj

Nassaji Mazandaran

March 28, 2019, 14:15

Esteghlal Tehran

Saipa Karaj

August 19, 2014, 14:45

Esteghlal Tehran

Saipa Karaj

April 3, 2019, 13:15

Rah Ahan

Saipa Karaj

May 1, 2015, 13:30

2 : 1

Sanat Naft

Saipa Karaj

December 14, 2018, 12:30

Sepahan Esfahan

Saipa Karaj

March 27, 2014, 13:00

3 : 1

Saipa Karaj

Paykan Tehran

April 8, 2019, 12:30

1 : 0

Saipa Karaj

Paykan Tehran

December 5, 2017, 11:30

0 : 3

Siah Jamegan

Saipa Karaj

April 13, 2018, 14:30

1 : 0

Padideh Khorasan

Saipa Karaj

February 2, 2016, 11:00

1 : 0

Foolad Khuzestan

Saipa Karaj

March 4, 2016, 12:30

4 : 2

Saipa Karaj

Zob Ahan

February 8, 2018, 12:30

1 : 1

Saipa Karaj

Persepolis Tehran

October 27, 2018, 15:10

1 : 0

Padideh Khorasan

Saipa Karaj

November 25, 2018, 13:15

1 : 1

Saipa Karaj

Siah Jamegan

April 14, 2016, 14:30

Saipa Karaj

Malavan Bandar Anzali

November 20, 2015, 11:45

Saipa Karaj

Tractor Sazi

October 15, 2016, 13:30

Saipa Karaj

Nassaji Mazandaran

March 28, 2019, 14:15

0 : 1

Saipa Karaj

Persepolis Tehran

July 26, 2016, 13:15

Masine Sazi

Saipa Karaj

April 25, 2019, 13:30

Persepolis Tehran

Saipa Karaj

December 19, 2013, 12:50

2 : 5

Saipa Karaj

Sepahan Esfahan

April 18, 2019, 14:30

Persepolis Tehran

Saipa Karaj

September 16, 2015, 14:05

2 : 1

Saipa Karaj

Naft Masjed Soleyman

September 22, 2018, 16:15

1 : 0

Saipa Karaj

Tractor Sazi

March 31, 2016, 13:00

3 : 0

Sanat Naft

Saipa Karaj

December 29, 2017, 14:15

3 : 2

Persepolis Tehran

Saipa Karaj

April 13, 2019, 14:30

Esteghlal Khuzestan

Saipa Karaj

November 7, 2014, 11:45

Persepolis Tehran

Saipa Karaj

March 29, 2018, 16:15

Saipa Karaj

Damash Gilan

November 29, 2013, 11:30

Saipa Karaj

Padideh Khorasan

August 14, 2015, 14:55

0 : 3

Saipa Karaj

Sanat Naft

May 16, 2019, 19:00

1 : 1

Saipa Karaj

Sepahan Esfahan

December 22, 2017, 12:30

0 : 2

Esteghlal Tehran

Saipa Karaj

October 21, 2016, 12:15

3 : 0

Saipa Karaj

Sepidrood Rasht

July 26, 2018, 18:15

1 : 0

Saipa Karaj

Pars Jam Bushehr

August 24, 2018, 17:45

3 : 5

Esteghlal Tehran

Saipa Karaj

November 1, 2018, 13:15

Saipa Karaj

Gol Gohar F.C.

August 30, 2019, 16:30

2 : 1

Sanat Naft

Saipa Karaj

December 14, 2018, 12:30

0 : 3

Paykan Tehran

Saipa Karaj

August 2, 2018, 16:15

1 : 0

Saipa Karaj

Siah Jamegan

November 25, 2017, 12:45

0 : 1

Saipa Karaj

Esteghlal Tehran

March 8, 2017, 14:00

Saipa Karaj

Esteghlal Khuzestan

December 12, 2013, 11:30

1 : 1

Saipa Karaj

Sepahan Esfahan

October 27, 2016, 13:10

Saipa Karaj

Tractor Sazi

November 4, 2015, 11:30

1 : 2

Foolad Khuzestan

Saipa Karaj

August 30, 2018, 17:45

4 : 0

Saba Qom

Saipa Karaj

April 8, 2016, 13:30

Esteghlal Khuzestan

Saipa Karaj

May 11, 2019, 19:00

1 : 1

Saipa Karaj

Persepolis Tehran

October 25, 2018, 15:15

Naftoon Teheran

Saipa Karaj

November 20, 2017, 12:45

Saipa Karaj

Esteghlal Khuzestan

November 30, 2018, 12:45

1 : 1

Esteghlal Tehran

Saipa Karaj

November 30, 2015, 14:00

0 : 1

Saba Qom

Saipa Karaj

September 20, 2016, 14:00

Saipa Karaj

Esteghlal Tehran

August 17, 2017, 16:15

Saipa Karaj

Zob Ahan

January 18, 2017, 11:30

1 : 0

Padideh Khorasan

Saipa Karaj

November 25, 2018, 13:15

Saipa Karaj

Sepahan Esfahan

August 25, 2015, 14:40

Saipa Karaj

Paykan Tehran

April 8, 2019, 14:30

Zob Ahan

Saipa Karaj

August 22, 2019, 17:45

Saipa Karaj

Pars Jam Bushehr

September 22, 2017, 15:00

2 : 2

Sepidrood Rasht

Saipa Karaj

February 5, 2019, 13:00

4 : 2

Saipa Karaj

Naftoon Teheran

April 6, 2018, 14:30

1 : 1

Saipa Karaj

Padideh Khorasan

August 11, 2016, 15:50

0 : 3

Saipa Karaj

Tractor Sazi

November 14, 2017, 11:30

3 : 1

Gostaresh Foulad

Saipa Karaj

November 30, 2017, 10:45

2 : 0

Sepahan Esfahan

Saipa Karaj

December 20, 2016, 10:00

Sepahan Esfahan

Saipa Karaj

May 15, 2015, 15:00

2 : 1

Saipa Karaj

Esteghlal Tehran

April 28, 2016, 13:30

2 : 1

Sanat Naft

Saipa Karaj

December 14, 2018, 12:30

3 : 2

Saipa Karaj

Sanat Naft

August 3, 2017, 16:00

1 : 1

Zob Ahan

Saipa Karaj

July 31, 2016, 15:00

Esteghlal Tehran

Saipa Karaj

February 9, 2014, 13:30

Padideh Khorasan

Saipa Karaj

January 28, 2017, 11:00

Paykan Tehran

Saipa Karaj

August 7, 2014, 15:00

Saipa Karaj

Zob Ahan

October 16, 2015, 12:15

Saipa Karaj

Esteghlal Khuzestan

November 30, 2018, 12:45

1 : 2

Esteghlal Khuzestan

Saipa Karaj

August 10, 2017, 16:00

1 : 0

Saipa Karaj

Foolad Khuzestan

September 24, 2015, 13:50

1 : 0

Saipa Karaj

Foolad Khuzestan

February 2, 2017, 11:30

Saipa Karaj

Machine Sazi

November 14, 2018, 12:30

Foolad Khuzestan

Saipa Karaj

September 20, 2013, 14:10

Zob Ahan

Saipa Karaj

March 6, 2015, 13:00

Zob Ahan

Saipa Karaj

April 30, 2019, 14:30

0 : 2

Saipa Karaj

Persepolis Tehran

October 31, 2017, 11:30

1 : 1

Esteghlal Tehran

Saipa Karaj

January 12, 2018, 13:00

Saipa Karaj

Moghavemat Tehran

January 16, 2019, 13:30

2 : 1

Saipa Karaj

Naft Masjed Soleyman

November 18, 2016, 11:00

2 : 1

Gostaresh Foulad

Saipa Karaj

February 9, 2017, 11:30

0 : 1

Saipa Karaj

Esteghlal Khuzestan

February 7, 2016, 11:30

1 : 2

Esteghlal Khuzestan

Saipa Karaj

May 11, 2019, 17:00

Saipa Karaj

Tractor Sazi

August 22, 2017, 15:45

Fajr Sepasi

Saipa Karaj

October 27, 2013, 12:00

3 : 3

Machine Sazi

Saipa Karaj

January 8, 2017, 16:30

Masine Sazi

Saipa Karaj

December 25, 2016, 10:45

0 : 1

Padideh Khorasan

Saipa Karaj

January 28, 2017, 11:00

Sepahan Esfahan

Saipa Karaj

April 1, 2017, 12:30

Saipa Karaj

Machine Sazi

November 14, 2018, 12:30

Saipa Karaj

Naft Tehran

September 14, 2013, 14:10

1 : 0

Padideh Shandiz Mashhad

Saipa Karaj

November 25, 2018, 13:15

Saipa Karaj

Masine Sazi

November 14, 2018, 12:30

Tractor Sazi

Saipa Karaj

April 16, 2015, 13:00

Saipa Karaj

Esteghlal Tehran

November 3, 2013, 11:30

Padideh Khorasan

Saipa Karaj

April 7, 2015, 12:30

1 : 1

Foolad Khuzestan

Saipa Karaj

October 19, 2017, 16:30

Naft Tehran

Saipa Karaj

December 17, 2015, 11:45

0 : 2

Saipa Karaj

Sanat Naft

April 20, 2017, 13:15

Saipa Karaj

Saba Qom

February 17, 2017, 11:30

1 : 2

Foolad Khuzestan

Saipa Karaj

August 30, 2018, 17:45

Zob Ahan

Saipa Karaj

February 17, 2019, 13:30

2 : 1

Paykan Tehran

Saipa Karaj

April 27, 2018, 14:30

Al Rayyan

Saipa Karaj

February 19, 2019, 16:00

2 : 2

Sepidrood Rasht

Saipa Karaj

February 5, 2019, 13:00

1 : 1

Sepahan Esfahan

Saipa Karaj

July 28, 2017, 16:00

Saipa Karaj

Gostaresh Foulad

April 22, 2018, 16:30

Saipa Karaj

Esteghlal Tehran

February 4, 2015, 12:00

1 : 1

Saipa Karaj

Gostaresh Foulad

September 15, 2016, 14:00

Saipa Karaj

Zob Ahan

September 5, 2014, 13:00

Masine Sazi

Saipa Karaj

April 25, 2019, 13:30

Saipa Karaj

Sepahan Esfahan

October 18, 2013, 12:15

3 : 2

Malavan Bandar Anzali

Saipa Karaj

April 22, 2016, 13:00

0 : 2

Naftoon Teheran

Saipa Karaj

November 24, 2016, 11:30

2 : 0

Saipa Karaj

Sepahan Esfahan

March 18, 2018, 13:30

Saipa Karaj

Foolad Khuzestan

March 7, 2019, 13:30

2 : 1

Saipa Karaj

Naft Masjed Soleyman

September 22, 2018, 16:15

Gostaresh Foulad

Saipa Karaj

January 29, 2015, 11:30

Rah Ahan

Saipa Karaj

December 5, 2013, 11:30

Esteghlal Tehran

Saipa Karaj

April 3, 2019, 15:15

Saipa Karaj

Esteghlal Ahvaz

December 13, 2015, 11:45

Esteghlal Khuzestan

Saipa Karaj

April 15, 2017, 14:40

3 : 1

Al Rayyan

Saipa Karaj

February 19, 2019, 16:00

1 : 1

Saipa Karaj

Persepolis Tehran

February 18, 2016, 12:30

3 : 0

Sepahan Esfahan

Saipa Karaj

November 9, 2018, 14:00

1 : 0

Persepolis Tehran

Saipa Karaj

January 13, 2017, 13:05

2 : 0

Saipa Karaj

Foolad Khuzestan

March 2, 2018, 13:00

1 : 1

Saipa Karaj

Sardar Bukan FC

September 13, 2018, 14:10

Saipa Karaj

Malavan Bandar Anzali

January 16, 2014, 11:00

Saipa Karaj

FC Mashhad

November 25, 2017, 12:45

Zob Ahan

Saipa Karaj

February 17, 2019, 13:30

Zob Ahan

Saipa Karaj

September 26, 2017, 14:00

Sepahan Esfahan

Saipa Karaj

December 20, 2016, 10:00

2 : 1

Tractor Sazi

Saipa Karaj

January 18, 2018, 11:00

1 : 2

Saipa Karaj

Esteghlal Tehran

October 19, 2018, 14:00

Saipa Karaj

Naft Tehran

April 6, 2018, 14:30

Saipa Karaj

Zob Ahan

December 24, 2013, 11:00

Saipa Karaj

FC Mashhad

January 23, 2017, 11:30

1 : 0

Tractor Sazi

Saipa Karaj

August 17, 2018, 17:15

3 : 2

Persepolis Tehran

Saipa Karaj

April 13, 2019, 16:30

Zob Ahan

Saipa Karaj

March 10, 2016, 14:00

Gostaresh Foulad

Saipa Karaj

October 4, 2013, 12:30

Saipa Karaj

Padideh Khorasan

May 5, 2019, 13:45

Saipa Karaj

Saba Qom

April 11, 2015, 13:00

1 : 2

Saipa Karaj

Esteghlal Tehran

October 19, 2018, 13:30

Saipa Karaj

Foolad Khuzestan

January 31, 2014, 11:00

Saipa Karaj

Foolad Khuzestan

February 19, 2015, 12:00

1 : 2

Sepahan Esfahan

Saipa Karaj

February 12, 2016, 11:30

1 : 0

Saipa Karaj

Foolad Khuzestan

March 7, 2019, 13:30

Padideh Khorasan

Saipa Karaj

September 15, 2017, 12:30

Rah Ahan

Saipa Karaj

August 6, 2015, 14:00

Tractor Sazi

Saipa Karaj

March 3, 2017, 14:15

1 : 0

Saipa Karaj

Sepidrood Rasht

October 13, 2017, 15:30

3 : 0

Sepahan Esfahan

Saipa Karaj

November 9, 2018, 14:00

Saipa Karaj

Tractor Sazi

February 24, 2019, 13:30

Esteghlal Ahvaz

Saipa Karaj

May 9, 2016, 13:30

Saipa Karaj

Shahin Bushehr

July 26, 2019, 15:30

FC Mashhad

Saipa Karaj

August 5, 2016, 14:30

2 : 2

Minerva Punjab

Punjab Police Jalandhar

August 26, 2018, 10:25

Minerva Punjab

Manang Marshyangdi Club

May 1, 2019, 12:00

2 : 1

Minerva Punjab

NEROCA

December 1, 2017, 12:00

1 : 0

Minerva Punjab

Churchill Brothers

March 8, 2018, 17:30

2 : 1

Chennai City

Minerva Punjab

March 2, 2018, 13:00

1 : 0

Minerva Punjab

Indien Arrows

December 1, 2018, 09:30

1 : 2

Minerva Punjab

Shillong Lajong

March 7, 2017, 11:05

Chennai City

Minerva Punjab

January 8, 2017, 11:00

Indien Arrows

Minerva Punjab

February 5, 2019, 09:30

4 : 0

Mohun Bagan AC

Minerva Punjab

January 17, 2017, 11:00

0 : 1

Minerva Punjab

Dhaka Abahani

June 26, 2019, 12:30

0 : 1

Minerva Punjab

Gokulam Kerala FC

February 20, 2018, 08:30

1 : 0

Minerva Punjab

Mohun Bagan AC

April 15, 2017, 13:35

Minerva Punjab

Real Murcia B

November 18, 2018, 11:30

2 : 0

Churchill Brothers

Minerva Punjab

January 5, 2019, 12:30

Manang Marshyangdi Club

Minerva Punjab

May 15, 2019, 12:00

0 : 1

Minerva Punjab

Real Kashmir

October 31, 2018, 09:30

3 : 1

Chennai City

Minerva Punjab

March 9, 2019, 11:30

2 : 2

Minerva Punjab

Aizawl FC

March 11, 2017, 11:05

1 : 0

Minerva Punjab

Bengaluru FC

March 5, 2017, 11:05

Minerva Punjab

Arrows

December 1, 2018, 16:30

2 : 2

East Bengal

Minerva Punjab

January 30, 2018, 09:30

2 : 1

Mohun Bagan AC

Minerva Punjab

January 10, 2018, 12:00

0 : 1

Minerva Punjab

Chennai City

December 11, 2017, 14:30

2 : 1

Indien Arrows

Minerva Punjab

February 5, 2019, 09:30

1 : 0

Gokulam Kerala FC

Minerva Punjab

November 18, 2018, 15:00

2 : 0

Churchill Brothers

Minerva Punjab

January 5, 2019, 12:30

Chennaiyin FC

Minerva Punjab

April 3, 2019, 16:00

Minerva Punjab

Chennai City

December 16, 2018, 09:30

Minerva Punjab

DSK Shivajians

February 15, 2017, 11:05

4 : 5

Churchill Brothers

Minerva Punjab

February 19, 2017, 13:35

Dhaka Abahani

Minerva Punjab

April 17, 2019, 13:45

2 : 0

Minerva Punjab

Aizawl FC

February 26, 2018, 09:30

1 : 3

East Bengal

Minerva Punjab

April 23, 2017, 11:00

Minerva Punjab

CRPF

September 15, 2018, 10:30

NEROCA

Minerva Punjab

December 23, 2018, 09:30

Chennaiyin FC

Minerva Punjab

April 3, 2019, 14:00

0 : 2

Indien Arrows

Minerva Punjab

December 5, 2017, 14:30

0 : 1

Minerva Punjab

Dhaka Abahani

June 26, 2019, 10:30

Mumbai FC

Minerva Punjab

February 26, 2017, 13:30

2 : 1

Churchill Brothers

Minerva Punjab

February 2, 2018, 20:00

2 : 2

Shillong Lajong

Minerva Punjab

November 23, 2018, 12:30

Minerva Punjab

Shillong Lajong

January 25, 2019, 09:30

0 : 1

Minerva Punjab

Shillong Lajong

January 25, 2019, 09:30

Minerva Punjab

Chennai City

April 8, 2017, 11:05

3 : 2

Minerva Punjab

Shillong Lajong

February 7, 2018, 16:30

RCF Besancon

Minerva Punjab

October 31, 2017, 08:45

2 : 0

Mohun Bagan AC

Minerva Punjab

January 9, 2019, 09:30

0 : 1

Minerva Punjab

CD Cieza

September 23, 2018, 11:30

4 : 5

Minerva Punjab

Jamshedpur FC

April 2, 2018, 16:30

0 : 1

Minerva Punjab

East Bengal

March 3, 2019, 09:30

1 : 1

Minerva Punjab

Gokulam Kerala FC

January 19, 2019, 09:30

Minerva Punjab

North Eastern Re Organising Cultural Association

December 1, 2017, 13:00

2 : 1

Shillong Lajong

Minerva Punjab

January 21, 2017, 13:30

1 : 0

Minerva Punjab

Indien Arrows

December 1, 2018, 09:30

Real Kashmir

Minerva Punjab

February 18, 2019, 09:30

1 : 0

Minerva Punjab

Indien Arrows

December 18, 2017, 15:30

Minerva Punjab

Churchill Brothers

October 28, 2018, 09:30

1 : 2

Punjab Police Jalandhar

Minerva Punjab

October 3, 2018, 09:30

1 : 2

Aizawl FC

Minerva Punjab

November 10, 2018, 09:30

4 : 4

DSK Shivajians

Minerva Punjab

April 30, 2017, 11:05

Minerva Punjab

Chennaiyin FC

June 19, 2019, 11:30

0 : 1

Minerva Punjab

Mohun Bagan AC

December 19, 2018, 09:30

Shillong Lajong

Minerva Punjab

November 23, 2018, 12:30

1 : 0

Gokulam

Minerva Punjab

November 18, 2018, 15:00

1 : 1

Bengaluru FC

Minerva Punjab

February 11, 2017, 13:35

1 : 0

Aizawl FC

Minerva Punjab

January 13, 2017, 08:00

1 : 0

Gokulam Kerala FC

Minerva Punjab

January 6, 2018, 12:00

0 : 1

Minerva Punjab

East Bengal

February 13, 2018, 09:30

Real Kashmir

Minerva Punjab

February 18, 2019, 08:30

Dhaka Abahani

Minerva Punjab

April 17, 2019, 13:45

Manang Marshyangdi Club

Minerva Punjab

May 15, 2019, 09:15

0 : 1

East Bengal

Minerva Punjab

December 4, 2018, 12:30

Minerva Punjab

Churchill Brothers

October 28, 2018, 09:30

Minerva Punjab

Mumbai FC

February 4, 2017, 11:05

1 : 2

Aizawl FC

Minerva Punjab

December 27, 2017, 09:30

Minerva Punjab

Gokulam Kerala FC

January 19, 2019, 09:30

0 : 5

Minerva Punjab

East Bengal

January 29, 2017, 11:00

Minerva Punjab

Chennaiyin FC

June 19, 2019, 09:30

0 : 1

Minerva Punjab

Aizawl FC

February 1, 2019, 09:30

0 : 1

East Bengal

Minerva Punjab

December 4, 2018, 12:30

Minerva Punjab

Manang Marshyangdi Club

May 1, 2019, 13:00

1 : 0

Shillong Lajong

Minerva Punjab

January 14, 2018, 08:30

1 : 0

NEROCA

Minerva Punjab

January 27, 2018, 09:30

1 : 1

Minerva Punjab

Mohun Bagan AC

November 25, 2017, 12:00

Minerva Punjab

Churchill Brothers

February 1, 2017, 11:00

0 : 1

Minerva Punjab

Mohun Bagan AC

December 19, 2018, 09:30